Szerződés e-aláírás szolgáltatás igénybevételére


 


 


 

Amely létrejött egyrészről az

A társaság neve:

AppSol Informatikai Zrt.,

Rövidített neve:

AppSol Zrt.,

A társaság székhelye:

H-1122 Budapest, Goldmark Károly u 35.,

Cégjegyzékszáma:

01-10-047223,

Adószáma:

23597389-2-43,

Statisztikai számjele:

23597389-6202-114-01,

Bankszámlaszáma:

10700024-66949985-51100005,


 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről az ügyfél, mint elektronikus dokumentum (továbbiakban: e-aláírás) szolgáltatás igénybevevő (a továbbiakban: Ügyfél, Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen, időben és feltételek mellett:

 1. A szerződés tárgya

  Szolgáltató kijelenti, hogy e-aláírás szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet, mely egy olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a regisztrált ügyfél a rendszerben nyilvántartott, és/vagy az általa kívánt tartalommal szerkesztett elektronikus dokumentumokat megtekintheti, kiválaszthatja, kitöltheti, általa megjelölt harmadik személy(ek)nek továbbíthatja, tőlük azt fogadhatja, mindezek során azokat elektronikus aláírással láthatja el és azok megőrzése céljából minősített archiválási szolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik az egymástól távollévő felek között a magyar és uniós jog szabályainak megfelelő jognyilatkozatok megtételére és szerződéskötésre.
 2. Jelen szerződés a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket, az ennek igénybevétele során a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
  1. Szolgáltató szerződött ügyfelei (így Ügyfél számára is) az általa üzemeltetett Szolgáltatás keretein belül lehetővé teszi az ott nyilvántartott, jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő elektronikus dokumentumok elérését, az Ügyfél akaratának megfelelő módosítását, kitöltését, az elektronikus dokumentumok Ügyfél által megjelölt személy(ek) számára történő eljuttatását, azok Ügyfél részére történő továbbítását, az egyes elektronikus dokumentumban szereplő nyilatkozatok tartalmának és a küldés/ fogadás pontos időpontjának nyilvántartását a pontos szerződéses akarat és az ajánlati kötöttség szabályainak érvényesülése érdekében, azon elhelyezi a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírását és gondoskodik az elektronikus dokumentumok időbélyegzővel történő ellátásáról és minősített archiválásáról. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a digitálisan aláírt, időpecséttel ellátott és a Szolgáltató szerverein tárolt elektronikus dokumentumok módosítatlan verziója minősül eredeti példánynak, a papírra kinyomtatott elektronikus dokumentum nem hiteles és nem minősül másolatnak sem.

   Szolgáltató jelen szerződés keretei között lehetőséget nyújt ügyfelei részére, hogy a Szolgáltatást az ügyfél saját számítástechnikai rendszerében/ szervereire való telepítés útján nyújtsa. Ügyfél jelen szerződés elfogadásával is megerősítve már most úgy nyilatkozik, hogy ilyen igény előterjesztése esetén a részére ezen a módon nyújtott Szolgáltatás valamennyi eleme továbbra is Szolgáltató tulajdonát képezi, Ügyfél azokat jelen szerződés keretein túl nem jogosult használni, azokon tulajdon- és egyéb jogosultságokat a Szolgáltatás igénybevételén kívül nem szerez. Jelen szerződés megszűnése esetén az említett igényt előterjesztő ügyfél köteles számítástechnikai rendszerében az igény előterjesztése előtti állapotot maradéktalanul visszaállítani a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban részére átadott, a Szolgáltatás részét képező valamennyi szolgáltatási elem végleges törlése útján. Ügyfél a jelen pontban írtak teljesítésének elmaradása esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
  2. Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja Ügyfél számára az elektronikus dokumentumok megtekintését, fentiek szerinti kezelését.
  3. Ügyfél kijelenti, hogy rendelkezik internet-hozzáféréssel és működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak és ezen keresztül az elektronikus dokumentumok megtekintését.
  4. Szolgáltató biztosítja, hogy az elektronikus dokumentumokat a hitelesítés keltétől számított tárgy plusz 8 éves elévülési idő alatt, legfeljebb azonban a Szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnésekor az elektronikus dokumentumok új tároló helyre történő mentéséig, ennek hiányában a Szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 60. napig tárolja. Ezt követően az elektronikus dokumentumokat haladéktalanul elektronikus úton átadja a Ügyfél részére.


   

 4. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
  1. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, az Ügyfél értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása az Ügyfél érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
  2. A jelen szerződésben foglalt Szolgáltatás magyar és angol nyelven a www.e-aláírás.hu honlapon érhető el.
  3. Az Ügyfél személyes adatait Szolgáltatónál módosíthatja.

 5. A jogviszony módosulása, megszűnése
  1. Jelen szerződés határozatlan időre szól, amelyet bármelyik fél a másikhoz címzett e-mailben közölt felmondással szüntethet meg. A felmondási idő 30 (harminc) nap.
 6. Személyes és üzleti adatok kezelése
  1. Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes és üzleti adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.
  2. Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes és üzleti adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes/üzleti adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.
  3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott üzleti adatokat, valamint üzleti és biztosítási titkokat a Szolgáltatásra irányuló jogviszony fennállása alatt, továbbá annak megszűnését követő 8 (nyolc) évig megőrzi.
  4. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott üzleti adatokat, valamint üzleti és biztosítási titkokat az Európai Unió területéről nem adja ki.
 7. Adatvédelem
  1. Szolgáltatónak az Ügyfél személyes és üzleti adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
  2. Jelen szerződésben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató az Ügyfél személyes és üzleti adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatják fel Felek.
  3. Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes és üzleti adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
  4. Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
  5. Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
  6. Szolgáltató az elektronikus dokumentumokban rögzített adatokat nem ellenőrzi, azok tartalmával kapcsolatban semmiféle felelőssége nincs. Felek jelen okirat elfogadásával is megerősítve úgy nyilatkoznak, hogy tudomásul veszik, Szolgáltató nem felel az Ügyfél által létrehozott elektronikus dokumentumok és minden egyéb, képviseletre feljogosító irat(ok) tartalmi megfelelőségért, illetve az ezen elektronikus dokumentumok létrehozatala és/vagy felhasználása útján okozott bárminemű kárért.

 8. Szavatosság, felelősség
  1. Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes.
  2. Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása okozott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.
  3. Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás és annak honlapja az év minden napján, napi huszonnégy órán keresztül üzemeljen. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató minden nap 23 órától másnap 01 óráig napi karbantartást végezhet a Szolgáltatás rendszerében, amely esetben ezen időpontok között a Szolgáltatás nem elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap a Szolgáltatónak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt nem ilyen módon üzemel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az e-aláírás szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,9 (kilencvenkilenc egész kilenctized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibáját harmadik személy szállítók szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése okozza, amely esetben a Szolgáltató a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy szállítók saját felelősségüket feléje korlátozták.
  4. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot továbbá, hogy a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen.
  5. Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve elmaradt haszonért, amely az Ügyfelet abból fakadóan éri, hogy a hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget.
  6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Ügyfél, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik (vis maior), valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 9. Díjazás egyenlegfeltöltés esetén

  Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének díját előzetes befizetés útján biztosítja (továbbiakban: Egyenleg).
 10. Díjazás havi elszámolás esetén

  Szolgáltató minden naptári hónap utolsó napját követő napig elektronikus számla útján az alábbi feltételek alapján számított tételes elszámolást küld Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevétele során keletkezett díjtételekről, melynek összegét Ügyfél köteles a számlán megjelölt módon és határidőben Szolgáltató részére megfizetni. A részleges, vagy teljes elmaradása esetén Szolgáltató jogosult Ügyfél számára a Szolgáltatás igénybevételét zárolni. 35 napon túli fizetési elmaradás súlyos szerződésszegésnek minősül, mely körülmény alapján Szolgáltató jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondás útján megszüntetni.

  Szerződő felek rögzítik, hogy a feltüntetett összegek ÁFA nélkül értendők.

   

  Basic csomag

  Business csomag

  25 Ft / dokumentum

  35 Ft / dokumentum


 11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
 12. Jelen szerződésből eredő esetleges vitákat a felek megkísérlik közvetlen tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek alávetik magukat a Polgári perrendtartás által meghatározott hatáskörű és illetékességű rendes bíróság eljárásának.
 13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései megfelelően irányadóak.
 14. Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadják el.
 15. Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 16. Jelen szerződés magyar nyelven került megkötésre.